Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskujemy fundusze zewnętrzne

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Zwalczanie barszczu sosnowskiego - ochrona przyrody 2018"

Nazwa przedsięwzięcia: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego- Ochrona Przyrody 2018”

Planowany okres realizacji: 2018 r.

Dotowany: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie

Występowanie:  W zasięgu Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zostało zlokalizowane stanowisko barszczu Sosnowskiego wzdłuż cieku wodnego Struga Młyńska (pot. Trynka). Roślina występuje na gruntach Nadleśnictwa Golub Dobrzyń jak i należących do osób prywatnych na powierzchni 6,08 ha.  

Opis technologii prac: W 2018 roku  Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do zwalczania Barszczu Sosnowskiego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na powierzchni ok. 1 ha była zastosowana metoda iniekcji, czyli wstrzykiwanie bezpośrednio w korzeń każdej rośliny środka chemicznego. Na pozostałym obszarze przeprowadzony został zabieg ogławiania kwiatostanów.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 39 000,00 zł

Kwota dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 39 000,00 zł

 

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przystąpiło do projektu;  "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

Retencja wody ze środków Funduszu Spójności

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń uczestniczyło w  projekcie  pt. "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych " współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

   W ramach projektu na terenie Gminy Ciechocin, obręb ewidencyjny Elgiszewo, Leśnictwo Tokary powstały zastawka, grobla oraz zbiornik retencyjny o docelowej powierzchni lustra wody 1,33 ha i możliwości retencjonowania 13 300 m3 wody.